Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag 21. marts 2019 kl. 12.00 – 15.00 i Arena Næstved, Hal 1!

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for 2020.
 6. Valg: iht. vedtægternes § 6. På valg er:
  Formand Bent Christensen*
  Bestyrelsesmedlem Karen Olander*
  Bestyrelsesmedlem Bent Schultz*
  Sekretær Signe Pedersen*
  2. Bestyrelsessuppleant Lisbeth Schomann*
  Revisor Hans Johansen
  Revisor suppleant Hanne Pedersen
 7. Eventuelt.

*modtager genvalg

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 4 skal være formanden i hænde senest torsdag den 7. marts 2019.
Indkomne forslag fremlægges af formanden senest 1 torsdag før den ordinære generalforsamling.

Stemmeberettigede er kun personligt fremmødte medlemmer.
Stemmeret fortabes ved kontingentrestance.
Medlemmer, der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til noget tillidshverv, med mindre skriftligt tilsagn er givet.

Næstved, den 7. februar 2019 – Bestyrelsen

 Indkaldelse generalforsamling 2019